Publikationer

Vetenskapliga artiklar, konferensbidrag

Larsson, J., Eriksson, P.E. & Udén, A. (2017, September) Challenges in Implementing Systemic Innovation in Transport Infrastructure Projects. In Proceedings 13th International Conference on Organization, Technology and Management in Construction (pp. 116-129).
http://www.procsibe.se/dokument/2017/Challenges-Implementing-Systemic-Innovation.pdf

Eriksson, P-E & Lind H. (2015) Strategies for Reducing Moral Hazard in Construction Procurement: A Conceptual Framework. Journal of Self-Governance and Management Economics, Volume 4(1), 2016, pp. 7-33.
http://www.procsibe.se/dokument/2015/Strategies_for_reducing_moral_hazard.pdf

Eriksson, P. E. (2014). Partnering in engineering projects: Four dimensions of supply chain integration. Journal of Purchasing and Supply Management, In Press.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147840921400065X

Sporrong, J. och Kadefors, A. (2014) Municipal consultancy procurement – New roles and practices. Building Research and Information, Vol. 42 (5), p. 616-628
http://dx.doi.org/10.1080/09613218.2014.900260

Rapporter och artiklar på svenska

Wedin Hansson (2015) Miljökrav släpar efter när kommuner skiftat fokus, debattartikel i Dagens samhälle 2015-12-01
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/miljoekrav-slaepar-efter-naer-kommuner-skiftat-fokus-20626

Bröchner, J, Eriksson, P-E, Kadefors, A, Karrbom Gustavsson, T och Lind, H: Hur skapas drivkrafter till effektivitet och innovation? En studie av incitamentsbaserade ersättningsformer och deras effekter. Trafikverket, maj 2015.
http://www.procsibe.se/dokument/2015/Incitamentsprojektet.pdf

Forskningsöversikt samverkan/partnering. Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson har tagit fram en internationell översikt över både forskning om och tillämpning av samverkansinriktade upphandlingsstrategier. Uppdragsgivare är Trafikverket och fokus ligger på infrastruktur, men stora delar är allmänna och berör även husbyggande.
http://www.procsibe.se/dokument/2015/Forskningsoversikt_utokad_samverkan.pdf

Per Erik Eriksson och Hans Lind (2015). Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn.
http://www.procsibe.se/dokument/2015/Hur-undviker-man-att-bli-lurad.pdf

Eriksson, P. E. & Hane, J. (2014). Entreprenadupphandlingar – Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Konkurrensverket, Forskningsrapport 2014:4.
http://www.kkv.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk-rap_2014-4.pdf

Eriksson, P.-E, Kadefors, A., Karrbom-Gustavsson, T., Lind, H. and Olander, S. (2013) Renodlad beställare – en förstudie. TRV Rapport nr 2013/56184. Trafikverket.
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=2471

Working papers and reports in English

Lind, Hans (2015), Vertical integration in the real estate sector: Three case studies, Working Paper 15/7 Department of Real Estate and Construction Management. KTH-Royal Institute of Technology.
http://www.procsibe.se//dokument/2015/Vertical_integration_WP201507.pdf

Per Erik Eriksson och Hans Lind (2015). ”Moral hazard and construction procurement: A conceptual framework”. Working paper 2015:02, KTH.
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:783674/FULLTEXT01.pdf

Avhandlingar och lic-uppsatser (2014-)

Larsson, J. (2016). Managing radical innovation in the Swedish infrastructure sector: A study of industrialized construction. Luleå tekniska universitet.
http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/managing-radical-innovation-in-the-swedish-infrastructure-sector(ec740a4d-2881-4389-849f-ec32ff677956).html

Sporrong, J. (2014) Selecting Architectural and Engineering Consultants: Municipal Practices in Sweden. Göteborg : Chalmers University of Technology.
http://publications.lib.chalmers.se/publication/196697

Examensarbeten

Blad, K. och Johansson, M. (2015) Early contractor involvement in large civil engineering projects. Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation.
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/222152/222152.pdf

Törneman, C. (2015): Collaboration in construction project delivery - Strategic implications for technical consultancy firms. Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation.
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/222150/222150.pdf

Olsson, M., Stenler, F. (2014) Environmental policies versus construction procurement. Eight Swedish municipalities. Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/202855/202855.pdf

Andersson, M., Görgulu, I. (2014) Strategic partnering relationships in the Swedish construction industry. An overview and structures for learning. Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/202863/202863.pdf

Hallman, A., Häll, J. (2014) Public clients´ experiences of industrialised housing. The SABO Kombohus framework agreement. Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/202860/202860.pdf

 

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Information in English:

Read about the Formas Strong Research Environment “Procurement for Sustainable Innovation in The Built Environment” »

Upphandling i Sverige och internationellt »

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter.

E-postadress:


 

ProcSIBE