Referensgruppsmöte den 31 januari

Publicerat 2018-02-07

Den 31 januari genomfördes årets referensgruppsmöte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen att göra en halvtidsutvärdering av ProcSIBEs verksamhet. Till grund för diskussionen låg en enkät där forskarna inom ProcSIBE hade fått utvärdera gruppens arbete och resultat i relation till de mål som sattes upp i ansökan.

ProcSIBE uppmärksammas i KTH Magazine

Publicerat 2018-01-30

Anna Kadefors intervjuas i senaste numret av KTH magazine. Reportern fokuserade mycket på Nya Karolinska, men Anna lyckades få in en del om ProcSIBE och även propagera för behovet av samordning på den offentliga beställarsidan för att driva kunskapsutveckling inom byggupphandling. Varför inte ett särskilt Samhällsbyggnadsdepartement?

Läs intervjun på KTH Magazines hemsida »

2017 års workshop tillsammans med Trafikverket

Publicerat 2017-10-26

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Temat var resultat där ett stort antal projekt (16 stycken), både pågående och avslutade, presenterade sina resultat. För att öka implementeringsmöjligheterna av resultaten presenterade forskare från ett flertal projekt handfasta rekommendationer till Trafikverket. Dessa rekommendationer bidrog till givande och livliga diskussioner under hela dagen. Workshopen lockade närmare 30 deltagare med en relativt jämn fördelning mellan forskare och industri.

Upphandlingsseminarium tillsammans med CMB

Publicerat 2017-10-25

”Upphandling för innovation och hållbarhet” var temat för ProcSIBE:s och CMB:s halvdagsseminarium den 10 oktober. För att ge en gemensam plattform för diskussion i mindre temagrupper redogjorde ProcSIBE-forskarna inledningsvis för pågående och avslutad forskning. Därefter diskuterades utmaningar och möjligheter med upphandling inom logistiksamordning, social hållbarhet, funktionskrav i vägbyggande samt upphandling och lärande.

Seminariet lockade 90 deltagare – fullsatt – och utgjorde även en avslutning för CMB:s Upphandlingsgrupp.

Läs mer på CMB:s hemsida »

Ny rapport om Trafikverkets inköpsutveckling

Publicerat 2017-09-26

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Även samarbetet med ProcSIBE tas upp. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten som en handbok i upphandling.

Läs mer på Trafikverkets hemsida »

ProcSIBE-seminarium i Göteborg den 10 oktober

Publicerat 2017-09-05

Intresset är stort när ProcSIBE den 10 oktober håller seminarium på Chalmers i samarbete med CMB. På programmet: Översikt över vår forskning, kommunal byggupphandling, social hållbarhet, logistiksamordning i stadsutveckling, funktionskrav i vägbyggande och lärande i upphandling.

Mer information och anmälan på CMB:s hemsida »

Ny standard för samverkan lanseras

Publicerat 2017-08-15

Ny standard för samverkan

I september lanseras den nya ISO-standarden 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Den bygger på en tidigare brittiskt standard och även om standarden är generell så har den svenska kommittén enbart engagerat företag och organisationer från byggsektorn, som alla har sett ett behov av att definiera och systematisera kunskapen om hur man driver samverkan mellan organisationer. Anna Kadefors från ProcSIBE har deltagit som expert. En viktig utveckling i anpassningen till ISO-modellen har varit att den nya standarden tydligt sätter fokus på behovet av att arbeta systematiskt med samverkan den övergripande organisationsnivån, även i projektbaserade organisationer som i byggandet. 

Den 8 september hålls ett kostnadsfritt seminarium på SIS, mer information om detta och om standarden i allmänhet finns på SIS hemsida »

Se även artikel i Byggindustrin »

Två projekt i Kalifornien först ut att studeras i forskning om klimatkrav i infrastrukturbyggande

Publicerat 2017-08-14

Nu är datainsamlingen igång i ProcSIBE-Volvo CCC-projektet Impres, som studerar implementering av klimatkrav i anläggningsbyggande. I maj åkte Stefan Uppenberg och Daniel Balian från forskningspartnern WSP långt västerut för att göra intervjuer i två järnvägsprojekt: jätteprojektet California High-Speed Railway samt San Francisco AirTrain Extension. 

Läs mer om fallstudierna på Volvo CCCs hemsida » 

Mer information om Impresprojektet hittar du här »

Här hittar du Daniel Balians examensarbete om California High-Speed Railway »

Forskarworkshop den 15 mars

Publicerat 2017-03-24

Forskarworkshop på Chalmers

Denna gång hölls vår forskarworkshop på Chalmers. Nu börjar verksamheten verkligen komma igång, i takt med att flera nya forskare och doktorander har engagerats i olika projekt. Väldigt roligt! Vi ägnade lite mer uppmärksamhet åt våra Trafikverksprojekt, särskilt dem med fokus på funktionskrav och samverkanskontrakt. Vi börjar också planera för mer extern kommunikation – ett seminarium i Göteborg i samarbete med CMB i juni och ett i höst i Stockholm.

Ny industridoktorand

Publicerat 2017-03-24

Agnes Lindell

Agnes Lindell är ny industridoktorand på Trafikverket kopplad till avdelningen för Byggproduktion vid Lunds universitet. Agnes är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har sedan 2014 arbetat på Trafikverket, Investering. Hennes doktorandprojekt är kopplat till ProcSIBEs forskningssamverkan med Trafikverket och fokuserar på sociala ställningstaganden vid upphandling av offentliga infrastrukturprojekt och övergripande om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Välkommen till ProcSIBE!

Anna-Therése ny ProcSIBE-doktorand

Publicerat 2017-03-20

Anna-Therése Järvenpää

Anna-Therése Järvenpää är ny doktorand på avdelningen Industriellt och hållbart byggande vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Anna-Therése har över tio års erfarenhet av upphandling och kommer närmast från LTU där hon har jobbat med upphandlingar i samarbete med verksamheterna för att se till att universitetet har avtal och ramavtal inom behövda områden. Hennes doktorandprojekt är kopplat till ProcSIBEs forskningssamverkan med Trafikverket och kommer att fokusera på upphandling, innovation och organisering av totalentreprenader i infrastrukturprojekt. Välkommen till ProcSIBE!

Vi välkomnar en ny doktorand till ProcSIBE

Publicerat 2017-02-06

Lilly Rosander

Lilly är ny doktorand på institutionen Fastigheter och Byggande med inriktning på management, samverkan och upphandling. Hon är nyligen examinerad civilingenjör från Samhälls­byggnads­programmet på KTH. Lillys doktorandprojektet är kopplat till ProcSIBEs forskningssamverkan med Trafikverket och fokuserar på upphandling, ledning och organisering av samverkan i större infrastrukturprojekt. Välkommen till ProcSIBE!

Referensgruppsmöte 2016

Publicerat 2017-01-20

I slutet av november hölls ProcSIBEs årliga referensgruppsmöte på Långholmen i Stockholm. Förmiddagen ägnades åt presentationer av alla våra forskningsprojekt, de börjar bli ganska många nu. På eftermiddagen diskuterade vi frågor kring samverkan, först i byggprojekt och sedan branschsamverkan. Här bidrog referensgruppen med inspel och särskilt intressant var det att vi fick en internationell utblick genom att ProcSIBEs gästforskare Leentje Volker från Delfts tekniska högskola berättade om samverkan i Nederländerna. 

Ta gärna del av program och presentationer:

Gästforskare till ProcSIBE

Publicerat 2016-09-02

Leentje Volker

Leentje Volker från forskargruppen för Public Commissioning, Faculty of Architecture and Built Environment vid Delfts tekniska högskola i Holland är ny gästforskare knuten till ProcSIBE. Hon finansieras av ett särskilt Formasanslag och vistas i en första period på KTH under augusti-oktober i år. Leentje har bland annat forskat om beslutsfattande inom beställarorganisationer i samband med upphandling. Hon är även sekreterare för en nationell holländsk organisation för stora offentliga byggbeställare.  Leentje kommer att involveras i flera projekt framöver.

ImPRes: Nytt internationellt projekt om hållbarhetskrav i anläggningsprojekt

Publicerat 2016-09-02

Anläggningsektorn ligger efter husbyggandet i att ställa krav på hållbarhet när man upphandlar leverantörer och det är först nyligen certifieringssystem utvecklats och börjat få en bredare spridning. Mitt i sommaren kom beskedet att ProcSIBE i samarbete med WSP, SGBC och Skanska beviljats anslag av CCC - Construction Climate Challenge, som är ett initiativ startat av Volvo Construction Equipment, för att undersöka implementeringen av hållbarhetskrav i anläggningsprojekt på global nivå. 

Ny postdoc till ProcSIBE

Publicerat 2016-09-02

Sofia Lingegård

Sofia Lingegård har anställts som postdoc på institutionen för Fastigheter och byggande på KTH. Sofia kommer närmast från infrastrukturkonsultföretaget Pontarius. Hon disputerade på Linköpings universitet 2014 på en avhandling om tjänstekontrakt och resurseffektivitet, bland annat för järnvägsunderhåll. Nu kommer hon att knytas till ProcSIBEs nya forskningssamverkan med Trafikverket, som även delfinansieras av det Formasanslag som beviljades i juni. Varmt välkommen till ProcSIBE, Sofia!

Nya pengar till ProcSIBE-doktorander

Publicerat 2016-06-28

Det blev full pott för ProcSIBE i vårens Formasutlysning Hållbart samhällsbyggande. Per-Erik Eriksson fick medel för projektet Offentliga upphandlingsstrategier för hållbar utveckling i infrastruktursektorn, en ansökan med samfinansiering från Trafikverket (sammanlagt 12 mnkr). Fokus på fyra områden: totalentreprenader och funktionskrav, entreprenader med driftsansvar, samverkansentreprenader, samt upphandling med krav på ekologisk och social hållbarhet.

Tina Karrbom Gustavsson fick medel (sammanlagt 6,6 mnkr) för en ansökan om hur upphandlingsstrategier påverkar processinnovationer för hållbar stadsutveckling. Här är det bygglogistiken i Norra Djurgårdsstaden som studeras och Centrum för Byggeffektivitet vid KTH samfinansierar. Båda projekten involverar flera ProcSIBE-forskare och de nya pengarna kommer huvudsakligen att finansiera doktorander. Vi är mycket glada för denna möjlighet att förstärka våra miljöer med yngre medarbetare!

Johan Larsson ny forskare i ProcSIBE

Publicerat 2016-05-20

Johan Larsson

Vi är glada att välkomna Johan Larsson, nyligen disputerad vid Luleå tekniska universitet, i ProcSIBEs forskargrupp. Johan har forskat brett om innovation och projektledning  inom byggproduktion och hans avhandling analyserade  industrialiserat byggande i anläggningssektorn ur ett innovationsperspektiv. 

Framöver kommer Johan att arbeta med forskning i samverkan med Trafikverket, där han kommer fokusera på vilka konsekvenser totalentreprenad som entreprenadform har på innovation och effektivitet inom byggprojekt. Utöver samverkan på Trafikverket kommer Johan att arbeta med kvantitativa byggprocessmätningar och där fokusera på upphandlingsstrategiernas inverkan på byggprojekt.

Forskarworkshop den 27 april

Publicerat 2016-05-16

Forskarworkshop den 27 april 2016

Forskare inom ProcSIBE höll en teoriworkshop på KTH den 27 april. Spännande tankeutbyte där de olika teoribaserna för pågående projekt togs upp och jämfördes.

ProcSIBE på Transportforum

Publicerat 2016-02-23

Vid årets upplaga av Transportforum, den 12-13 januari i Linköping, genomförde ProcSIBE-forskare en session kring upphandling av investering och underhåll av infrastruktur. Ordförande var Stefan Olander, Lunds tekniska högskola.

Entreprenadupphandlingar – hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?
Per Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet
Ta del av presentationen »

Samverkan och partnering i infrastruktursektorn
Anna Kadefors, Chalmers
Ta del av presentationen »

Incitamentsbaserade ersättningsformer i infrastrukturprojekt
Tina Karrbom Gustavsson, KTH
Ta del av presentationen »

Upphandling av järnvägsinvesteringar – europeisk benchmarkingstudie
Per Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet, och Sofia Lingegård, Linköpings universitet
Ta del av presentationen »

Referensgruppsmöte den 8 december

Publicerat 2016-02-04

Referensgruppsmöte den 8 december 2015

Den 8 december genomfördes ett referensgruppsmöte för ProcSIBE. Tack till Upphandlingsmyndigheten för ett intressant och informativt inlägg, och tack till alla som bidrog med intressanta inspel till diskussionen. Ta gärna del av dokumentationen nedan och håll utkik efter våra kommande aktiviteter här på hemsidan.

Minnesanteckningar »
Bilder från Upphandlingsmyndighetens presentation »
Uppdaterat inspel till regeringens upphandlingsstrategi »

ProcSIBE bidrar till nationell upphandlingsstrategi

Publicerat 2015-12-16

Regeringen har efterlyst synpunkter på vad en nationell upphandlingsstrategi bör innehålla. ProcSIBEs forskare har tagit fram ett inspel med fokus på byggandet. Tiden var för kort för att verkligen penetrera frågorna, men vi hoppas att vårt inlägg bidrar till att uppmärksamma den stora andel av den totala offentliga upphandlingen som byggandet står för och behovet av en riktad handlingsplan för denna sektor.

Vi trycker särskilt på betydelsen av tydliga riktlinjer för de statliga byggherrarna både för upphandling och innovation. Vi föreslår också ett bredare branschgemensamt initiativ för att utveckla upphandlingen inom byggsektorn där även universitet, högskolor och institut medverkar.

Ta del av ProcSIBEs inspel till strategi »

Debattartikel: Miljökrav släpar efter när kommuner skiftat fokus

Publicerat 2015-12-01

Offentlig upphandling pekas ut som ett viktigt verktyg för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Men fokus har nu skiftat från ekologisk till social hållbarhet. Majoriteten av kommunerna ligger efter med att ställa effektiva miljökrav. Ett helhetsperspektiv lönar sig långsiktigt.

Läs Lina Wedin Hanssons debattartikel på Dagens samhälle »

Seminarium om social hållbarhet

Publicerat 2015-11-13

Den 23 oktober genomförde ProcSIBE ett seminarium i Malmö med deltagare från offentlig verksamhet, näringsliv och akademin. Temat var social hållbarhet – både i praktiken och ur ett forskningsperspektiv. Vilka frågor ställer och driver forskningen och hur vi jobbar med sociala krav och hänsyn idag? Hur vi vill se området utvecklas med lagstiftning, praxis med mera?

De som medverkade med presentationer var Stena Fastigheter, MKB – det kommunala bostadsbolaget i Malmö, Malmö stad, Trianon och Skanska. Dessa bidrog till diskussionen genom att presentera hur respektive organisation jobbar med social hållbarhet idag och vad som kommer ligga i fokus framöver. Den inbjudna publiken deltog aktivt i både diskussioner och frågestunder.

Lina Wedin Hansson, Lunds universitet, och Mikael Granberg, Karlstad universitet, presenterade även en del av forskningsarbetet som pågår inom ProcSIBE. Syftet med dagen var att synliggöra en del av det arbetet som påbörjats i Malmö med omnejd av privata och kommunala bolag, kommunala förvaltningar med flera. Vilka hinder ser de? Vilka behov behöver utredas ytterligare? Hur kan forskning bidra? Presentationerna från seminariet finner du nedan.

Mötesanteckningar »
Mikael Granberg, Karlstad universitet »
Dagmar Gormsen, Skanska »
Upphandlingar i Malmö »
Cecilia Fredholm, Stena Fastigheter, och Eva Wiberg Sunzel, MKB »
Mari-Louise Hedbys, Trianon »
Vita jobb-modellen, Malmö »

Upphandling och ProcSIBE lyfts fram i ny utredning om arkitektur

Publicerat 2015-10-16

I den nya utredningen "Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design" (SOU 2015-88) ägnar Christer Larsson hela kapitel 9 ”Höjd kompetensnivå inom offentlig upphandling” åt betydelsen av upphandling för att främja kvalitet i gestaltningen av den byggda miljön.

Vår egen och Formas starka forskningsmiljö ”Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande” omnämns (sidan 201) som en viktig satsning inom området, som hör till dem som ”bör få ett utökat stöd för att […] utveckla forskning med inriktning på samhällsutveckling utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö”.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur samverkan kan utformas kring forskning inom detta angelägna område!

Ta del av utredningen på regeringens hemsida »

ProcSIBE-forskare deltar i branschutveckling 

Publicerat 2015-10-16

Ett av syftena med ProcSIBE-projektet är att bedriva forskning och utveckling i samverkan med företag och andra organisationer i byggsektorn. Projektets forskare deltar i många initiativ inom olika områden. Här kommer några exempel:

Förra året tog Per-Erik Eriksson i samarbete med John Hane från Foyen fram en rapport om entreprenadupphandling för Konkurrensverket. Under året har Per-Erik och John medverkat i ett stort antal seminarier och utbildningar, särskilt i samarbete med Byggherrarna, baserat på tankarna i rapporten. 

Socialt Hållbar Byggupphandling – möte i Malmö/Lund

Publicerat 2015-10-10

Arbetsgruppen Socialt Hållbar Byggupphandling inom ProcSIBE arbetar i nuläget med att etablera en lokal nod med intressenter i Malmö-/Lundregionen. Den 22-23 oktober 2015 träffas forskare och praktiker för att skapa kontakter och arbeta fram relevanta forskningsområden. Den första dagen möts forskarna för att stämma av sinsemellan och den andra dagen ansluter inbjudna praktiker och representanter från allmännyttan, myndigheter och organisationer som arbetar med socialt hållbar byggupphandling.

Enkät om socialt hållbar byggupphandling

Publicerat 2015-10-10

Under hösten 2015 kommer en enkät att skickas ut till upphandlande enheter för att undersöka hur sociala hållbarhetskrav används i samband med offentlig byggupphandling. Först ut är representanter för allmännyttan, följt av kommunala förvaltningar som arbetar med byggsektorn. Svaren kommer att sammanställas och publiceras under vintern 2015 och våren 2016. I förlängningen planeras en mer kvalitativ studie om kravställande och arbete med social hållbarhet i byggupphandling.

Ny doktorand på Chalmers

Publicerat 2015-09-15

Daniella Petersen har nyligen anställts som doktorand på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Daniella har examen från Handelshögskolan i Göteborg och ska forska om social hållbarhet i upphandling inom samhällsbyggnadsområdet. Med en bakgrund som samordnare på ett bemanningsföretag har hon god insikt i många frågor som är särskilt centrala för krav på sysselsättningsskapande åtgärder i byggupphandling.

Utbildningsdag om samverkan i anläggningssektorn

Publicerat 2015-10-05

Den 1 oktober genomfördes ProjectPartners utbildningsdag. Årets tema var "Samverkan i anläggningssektorn – 10 år efter FIAs rapport om utökad samverkan". Föreläsarna utgjordes av ProcSIBEs Per Erik Eriksson och Tina Karrbom Gustavsson samt entreprenadjuristen John Hane. Föreläsningarna och efterföljande diskussioner handlade om samverkansintriktad upphandling, partnering och samverkan i dagens byggbransch, med lite extra fokus på anläggningsprojekt.

Ny rapport om incitament i byggkontrakt

Publicerat 2015-06-22

Incitament införs ibland i kontrakt för att uppmuntra till ökad effektivitet och innovation. I en ny rapport som tagits fram för Trafikverket av ProcSIBE-forskare diskuteras hur incitamentsbaserade ersättningsformer kan användas och vad de kan ge för effekter. Rapporten beskriver översiktligt allmän ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning om incitament och särskilt forskning om incitament i byggkontrakt. Intervjuer har även genomförts med Trafikverkets representanter i tre aktuella projekt.

Läs rapporten »

Ledig doktorandtjänst på Chalmers

Publicerat 2015-05-25

Chalmers söker nu en doktorand med koppling till det stora forskningsprojektet Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande. Tjänstens inriktning är flexibel och vi välkomnar bra kandidater med olika bakgrund. Sista ansökningsdag är den 22 juni. 

Läs mer om den lediga tjänsten »

Infrastrukturbeställare möttes i Göteborg

Publicerat 2015-05-25

Den 11-12 maj samlades beställarnätverket NETLIPSE, Network for the dissemination of knowledge on the management and organisation of large infrastructure projects in Europe, i Göteborg. Trafikverket och Chalmers var värdar för mötet som samlade över 40 deltagare från ett tiotal länder. Från ProcSIBE deltog Per-Erik Eriksson och Anna Kadefors med presentationer. 

Läs mer på NETLIPSEs hemsida »

Hur undviker man att bli lurad?

Publicerat 2015-04-22

Läs om metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn. Hans Lind, KTH, och Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet, ligger bakom en intressant och högaktuell rapport om hur man väljer kontrakt och ersättningsformer med inspiration från kontraktsteori. Den är en svenskspråkig, populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsrapporten ”Moral hazard and construction procurement: A conceptual framework”.

Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen "Hur undviker man att bli lurad?" »

Läs rapporten ”Moral hazard and construction procurement: A conceptual framework” »

SBU och ProcSIBE på kommunforskningsdag

Publicerat 2015-03-16

Kommunerna har en central position för att möjliggöra forskning och driva på innovation inom samhällsbyggnad och stadsutveckling. Anna Kadefors representerade Sveriges Bygguniversitet och ProcSIBE på IQ Samhällsbyggnads konferens på temat kommuner och forskning den 12 mars.

Ta del av referat och presentationer »

Forskningsöversikt samverkan/partnering

Publicerat 2015-02-12

Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson har tagit fram en internationell översikt över både forskning om och tillämpning av samverkansinriktade upphandlingsstrategier. Uppdragsgivare är Trafikverket och fokus ligger på infrastruktur, men stora delar är allmänna och berör även husbyggande. 

Läs rapporten »

ProcSIBE i ny think tank hos CMB

Publicerat 2014-12-08

I november träffades deltagarna i CMB:s (Centrum för Management i Byggsektorn) nya think tank om upphandlingsfrågor för första gången. Gruppen består av ett drygt 20-tal representanter för CMB:s företag och från Chalmers forskarvärld. Engagemanget i gruppen var stort och idéerna om hur samarbetet kan utvecklas i framtiden många.

– Det är väldigt roligt att det är så stort intresse, jag ser mycket fram emot att samarbeta med den här väldigt kvalificerade gruppen, kommenterade gruppledare Anna Kadefors, docent vid inst. för Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers efteråt.

Läs notisen på CMBs hemsida »

Sammanfattning av workshop med referensgruppen den 21 oktober 2014

Publicerat 2014-11-13

Det andra mötet med referensgruppen i ProcSIBE-projektet hölls på Näringslivets hus i Stockholm. Social hållbarhet i upphandling var i fokus denna gång, och flera nya deltagare kom särskilt för detta. Ytterligare tre teman behandlades mer i lite kortare presentationer på förmiddagen och gruppdiskussioner på eftermiddagen.

Gästforskare till ProcSIBE

Publicerat 2014-10-20

I juni fick ProcSIBE medel i Formas utlysning för gästforskare inom hållbart samhällsbyggande. Dr Leentje Volker från Delft tekniska högskola kommer att tillbringa en del av sin tid vid framför allt Chalmers tekniska högskola under 2014-2016. Syftet är att stärka samverkan med Nederländerna när det gäller forskning om offentliga byggherrar, särskilt vad gäller infrastruktur.

Mer information om Dr Leentje Volker på Delfts hemsida »

Ny rapport om entreprenadupphandling

Publicerat 2014-10-17

Per-Erik Eriksson, professor vid Luleå tekniska universitet och ProcSIBE-forskare, har tillsammans med John Hane på Foyen tagit fram en rapport för Konkurrensverket om Entreprenadupphandlingar. Den fungerar både som introduktion och vägledning och har fått ett mycket positivt mottagande.

Eriksson, P. E. & Hane, J. (2014). Entreprenadupphandlingar – Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Konkurrensverket, Forskningsrapport 2014:4.

Läs rapporten »

Anna Kadefors leder projektet

Publicerat 2014-09-22

Anna Kadefors, Chalmers

Den femåriga Formas-satsningen ska etablera en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling kring upphandling inom samhällsbyggnadsområdet. Anna Kadefors leder projektet som i hård konkurrens har fått anslag från Formas på nästan 25 miljoner kronor.

– Inom byggbranschen läggs traditionellt mest resurser på teknikforskning. På så vis har forskning om managementområdet hamnat i skymundan, säger Anna.

Kick-off med referensgruppen

Publicerat 2014-09-22

Kick-off med referensgruppen

Den 22-23 april 2014 hölls en första workshop i Formasprojektet ”Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande”, en nationell satsning med tio forskare från fem lärosäten: Chalmers, Karlstads Universitet, KTH, LTH och LTU.

 

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Information in English:

Read about the Formas Strong Research Environment “Procurement for Sustainable Innovation in The Built Environment” »

Upphandling i Sverige och internationellt »

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter.

E-postadress:


 

ProcSIBE